Chemik -a, teksty z lutego 2017 roku

8 tekstów z lu­tego 2017 ro­ku – auto­rem jest Che­mik -a.

Cały strach wyszedł
Nicze­go się nie boję
Nie mam czym się bać 

haiku
zebrał 3 fiszki • 27 lutego 2017, 16:55

Gdzieś jest świat, gdzie żyje się lżej? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lutego 2017, 17:56

Jes­tem do­rosła i ciężko na to pra­cowałam, latami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lutego 2017, 17:05

Aby uzys­kać spokój, naj­pierw mu­si być niepokój. 

myśl • 14 lutego 2017, 21:03

* * *

Na­pisać
Coś pięknego
Tak, że niewierzący
Uwierzą
Mi, na słowo

Coś pięknego 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 lutego 2017, 08:57

Myślałam, że to mi­nie, a to czas się skończył. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 lutego 2017, 20:03

Cze­mu współczes­ne ko­biety tak bar­dzo bro­nią się przed kla­syczny­mi fun­kcja­mi? Przed go­towa­niem, przed aranżacją do­mu, opieką nad rodziną? Ta­ka mo­da? To prze­cież bar­dzo piękne i wzniosłe fun­kcje. To kwin­te­sen­cja do­mowe­go ciepła. Nie przeszkadzają w żad­nym wy­pad­ku w reali­zac­ji siebie, ani w ka­rie­rze. Dlacze­go obiad ugo­towa­ny dla męża miałby uwłaczać kobiecości? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 lutego 2017, 11:03

Nie za­dowa­laj­my się by­le czym. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 lutego 2017, 19:50

Chemik -a

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chemik -a

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2019, 16:58Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

12 stycznia 2019, 15:24yestem sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 21:43Chemik -a do­dał no­wy tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 20:48Chemik -a do­dał no­wy tek­st W no­cy ściął mróz Nie [...]

26 sierpnia 2017, 22:06Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Czasem człowieko­wi mu­si zab­raknąć [...]

26 sierpnia 2017, 21:48Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

26 sierpnia 2017, 21:34onejka sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

2 czerwca 2017, 10:47Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 20:43Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 01:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]