Chemik -a, teksty z kwietnia 2014 roku

9 tekstów z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Che­mik -a.

Codzien­ność pachnie ru­tyną, lecz trze­ba ją ug­ryźć i sma­kować do os­tatniej nu­ty niepewności. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 kwietnia 2014, 15:50

Zepsuty zamek walizki

Tak bar­dzo chciałam wy­jechać, zgu­bić się. Wy­jechałam, myślałam, że so­bie wszys­tko prze­myślę, że za­pomnę, że Bóg mi tam po­może. Prze­cież to już os­tatni czas by za­pom­nieć. Os­tatnia chwi­la. W podróży dużo łat­wiej myśleć? 1700 ki­lometrów prze­mie­szcza je­dynie ciało, cho­ler­na głowa zos­ta­je z tobą. A ty radź so­bie czlo­wieku. Po­konuj włas­ne przes­trze­nie, włas­ne słabości. Wal­cz sam ze sobą. W podróży z niedom­kniętą wa­lizką, pełną kry­tycznych uwag. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 24 kwietnia 2014, 23:17

Im

Wiem, miało mi się nie udać.
Dziś - po sied­miu ciężkich la­tach, mogę stwier­dzić, że mi się udało.
Przepraszam. 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 14 kwietnia 2014, 20:19

To, że ty jes­teś uczci­wy, nie oz­nacza, że in­ni też są.
Cza­sem, przy­jacielu, wręcz przeciwnie... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 kwietnia 2014, 20:06

Dekalog moich paradoksów - cz. I

Czy mogę wszystko?

Nies­kończo­ność.
Coś bez końca, coś wie­czne­go, nie do zro­zumienia? Niez­ro­zumiały fe­nomen. Weźmy ta­ki od­ci­nek - 10 cm. Podziel­my go na pół, da­lej tę połowę na pół i ko­lejną połowę na [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 11 kwietnia 2014, 21:46

Zmysłowość

Sam fakt per­cep­cji bu­duje w człowieku pe­wien ob­raz. Bo prze­cież zaw­sze coś z czymś nam się ko­jarzy. Jed­nak gdy­byśmy stra­cili zmysły i nie mog­li: poczuć gorzkiego sma­ku cze­kola­dy, zo­baczyć zacho­du słońca, usłyszeć [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 9 kwietnia 2014, 18:17

... burza!

Wyszłam z do­mu na pół godzi­ny, wróciłam po dwóch.
Tak bar­dzo cze­kałam. Tak bar­dzo pragnęłam. Nag­le przyszła nies­podziewa­nie, zas­tała mnie pod­czas biegu. Pier­wsza burza te­go ro­ku, pier­wszy błysk i pier­wszy za­pach ciepłego [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 8 kwietnia 2014, 23:13

...i po­lity­ka dziś stała się sy­noni­mem głupoty. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 kwietnia 2014, 21:44

Czte­ry (oso­bis­te) Praw­dy Wiary.
1. Trak­tuj Bo­ga jak swo­jego naj­lep­sze­go przyjaciela.
2. Nie od­bi­jaj w Nim swoich (ludzkich) wad.
3. Ufaj.
4. Bądź dobry. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 1 kwietnia 2014, 12:02

Chemik -a

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chemik -a

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2019, 16:58Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

12 stycznia 2019, 15:24yestem sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 21:43Chemik -a do­dał no­wy tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 20:48Chemik -a do­dał no­wy tek­st W no­cy ściął mróz Nie [...]

26 sierpnia 2017, 22:06Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Czasem człowieko­wi mu­si zab­raknąć [...]

26 sierpnia 2017, 21:48Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

26 sierpnia 2017, 21:34onejka sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

2 czerwca 2017, 10:47Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 20:43Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 01:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]