Chemik -a, teksty z czerwca 2014 roku

6 tekstów z czer­wca 2014 ro­ku – auto­rem jest Che­mik -a.

Trzy (oso­bis­te) praw­dy życia.

1. Idź.
* ...nie­rzad­ko pod górę, często po wy­bojach, cza­sem trze­ba coś zos­ta­wić za sobą, często pod­nieść zapłaka­ny wzrok - by zo­baczyć da­leki, lek­ko tlący się cel. Być w drodze [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 czerwca 2014, 14:44

Sen

Wy­ciągam dłoń by dosięgnąć
Marze­nie. Stoi tu, obok
Cze­ka? Uśmie­cha się


I każde je­go słowo
Roz­bi­ja mnie
Na mi­lion części
Zbieram jedną po drugiej
Ko­lek­cjo­nuję ele­men­ty siebie
i nie pa­sują już...


I mój krok do przodu
Od­da­la mnie od ciebie
Każda chwi­la uniesionych myśli
Rodzi ciszę nie do złamania

Drżę.

I nie po­win­nam już wierzyć
W wyp­ra­ne słowa
Zduszo­nych cza­sem chwil

I nie ufam już
sobie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 czerwca 2014, 17:28

* * *

Prze­lewają we mnie życie,
po brze­gi uczą pokory,
do­rosłość ku­leje, brzydnie,
jak sta­re mięso zatruwa,
dop­ro­wadza do konwulsji... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 czerwca 2014, 22:09

Cze­kanie to wiel­ka sztuka. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 czerwca 2014, 19:31

Pa­miętaj o spo­koju zrodzo­nym w ciszy.
Pa­miętaj o cichym szep­cie serca.
O mu­zyce duszy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 czerwca 2014, 08:29

Tęskność

Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko.
Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie.
Zbu­dowały no­we ja.
Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 3 czerwca 2014, 20:45

Chemik -a

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chemik -a

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2019, 16:58Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

12 stycznia 2019, 15:24yestem sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 21:43Chemik -a do­dał no­wy tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 20:48Chemik -a do­dał no­wy tek­st W no­cy ściął mróz Nie [...]

26 sierpnia 2017, 22:06Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Czasem człowieko­wi mu­si zab­raknąć [...]

26 sierpnia 2017, 21:48Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

26 sierpnia 2017, 21:34onejka sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

2 czerwca 2017, 10:47Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 20:43Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 01:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]