Chemik -a, teksty z czerwca 2013 roku

6 tekstów z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest Che­mik -a.

Nie porównuj się z in­ny­mi, nig­dy nie będziesz lep­szy od całego świata. Nig­dy nie spros­tasz ab­surdal­nym wy­maga­niom zakłama­nych ludzi. Ważne, żebyś każde­go dnia był lep­szy od siebie z wczo­raj. Małe kroczki i małe suk­ce­sy są ważne. Uwierz w siebie! Jes­teś wspa­niałą osobą, wyjątkową i jedyną! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 czerwca 2013, 11:07

Cud życia?
Niepewność. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 czerwca 2013, 00:03

Zbyt wiel­kie ocze­kiwa­nia za­mykają w czte­rech ścianach. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 14 czerwca 2013, 07:24

Tworząc per­fekcyj­ne dzieło - pa­miętaj, że następne mu­si być jeszcze lepsze. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 13 czerwca 2013, 14:33

Niektórzy mają ty­le cza­su, że odmówienie wy­pełnienia ko­lej­ne­go obo­wiązku trak­tują ja­ko swoją kompetencję. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 czerwca 2013, 17:06

Sztu­ka to kom­pro­mis po­między tobą a światem. To ciągły ból trzeszczącej pus­tki. Niepew­ność. To porzu­canie siebie sa­mego w nadziei na zna­lezienie choćby ka­wałka cze­goś, co zas­po­koi. To wal­ka, nieokiełzna­nie i niepokój.

...tak jak­by ktoś ciągle pu­kał do twoich drzwi... wciąż, w każdej chwi­li, mo­men­cie, se­kun­dzie. A ty płacząc, zam­knięty w po­koju szu­kasz klucza. Nig­dy nie wiado­mo gdzie on jest. Nig­dy nie wiesz, gdzie go znajdziesz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 czerwca 2013, 11:01

Chemik -a

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chemik -a

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2019, 16:58Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

12 stycznia 2019, 15:24yestem sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 21:43Chemik -a do­dał no­wy tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 20:48Chemik -a do­dał no­wy tek­st W no­cy ściął mróz Nie [...]

26 sierpnia 2017, 22:06Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Czasem człowieko­wi mu­si zab­raknąć [...]

26 sierpnia 2017, 21:48Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

26 sierpnia 2017, 21:34onejka sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

2 czerwca 2017, 10:47Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 20:43Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 01:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]